پایه

۹۹ تومان / ماهانه

استاندارد

۱۲۰ تومان/ ماهانه

اختصاصی

۱۹۹ تومان/ ماهانه